Pre-Food Offering Booking | จองถวายภัตตาหารออนไลน์

รายนามผู้จองถวายภัตตาหาร | Pre-Order List

ผู้ถวายชื่อ : สามเณรปุญญวัฒน์-สามเณรปุญญพัฒน์ จิตรทอง สามเณรธนภูมิ ชีวินเอกภพ | ถวายวันที่ : 20 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล |
ผู้ถวายชื่อ : น.ส.วิลานี เอี่ยมแสง | ถวายวันที่ : 16 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเพล | วันอาทิตย์ถวายเพล 1.ผัดมักกะโรนีไส้กรอก 2ถาด 2.ทอดมัน7กิโล. (ให้ครัวเขาแก้วทอดให้) ออกเดินทางจากระยองเวลา 6.00 น. เช้า
ผู้ถวายชื่อ : พระสุธีร์ อภิธีโร และคณะญาติมิตร | ถวายวันที่ : 16 เม.ย. 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล,ปานะ |
ผู้ถวายชื่อ : คุณแม่นิ่มนวล ชีวินเอกภพ | ถวายวันที่ : 13 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล | ภัตตาหารเขาแก้ว
ผู้ถวายชื่อ : คุณแม่นิ่มนวล ชีวินเอกภพ | ถวายวันที่ : 12 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล | ภัตตาหารเขาแก้ว
ผู้ถวายชื่อ : กัลฯซันซัน ชีวินเอกภพ | ถวายวันที่ : 6 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล | ภัตตาหารเขาแก้วเสด็จ
ผู้ถวายชื่อ : กัลฯซันซัน ชีวินเอกภพ | ถวายวันที่ : 5 เมษายน 2560 |ภัตตาหารเช้า,ภัตตาหารเพล | ภัตตาหารเขาแก้วเสด็จ
ผู้ถวายชื่อ : กัลฯสถาพร- กัลฯจุฑาทิพย์ - กัลฯวิชญาณี - กัลฯมณีไคล พัฒนธนาวิสุทธิ์ และตระกูลกอเทพวัลย์ - ตระกูล รอดแสดง ตระกูล บวรธรรมโชติ ธรรมทายาทเก่งกาจ พ.อ.สังกาจ - พ.ต.หญิงกิ่งกมล ศิริเอก รวมทั้งตระกูล ศิริเอก | ถวายวันที่ : 9 เมษายน 2560 |ปานะ | ไอศกรีมวอลล์ (ช็อกโกแลตชิป)
ผู้ถวายชื่อ : กัลฯสถาพร- กัลฯจุฑาทิพย์ - กัลฯวิชญาณี - กัลฯมณีไคล พัฒนธนาวิสุทธิ์ และตระกูลกอเทพวัลย์ - ตระกูล รอดแสดง ตระกูล บวรธรรมโชติ ธรรมทายาทเก่งกาจ พ.อ.สังกาจ - พ.ต.หญิงกิ่งกมล ศิริเอก รวมทั้งตระกูล ศิริเอก | ถวายวันที่ : 8 เมษายน 2560 |ปานะ | ไอศกรีมวอลล์ (ดราก้อน ป๊อป)
ผู้ถวายชื่อ : กัลฯสถาพร- กัลฯจุฑาทิพย์ - กัลฯวิชญาณี - กัลฯมณีไคล พัฒนธนาวิสุทธิ์ และตระกูลกอเทพวัลย์ - ตระกูล รอดแสดง ตระกูล บวรธรรมโชติ ธรรมทายาทเก่งกาจ พ.อ.สังกาจ - พ.ต.หญิงกิ่งกมล ศิริเอก รวมทั้งตระกูล ศิริเอก | ถวายวันที่ : 7 เมษายน 2560 |ปานะ | ไอศกรีมวอลล์ (โอวัลติน คัพ)